تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جاسوسی زیر کاپوت خودرو

  ir" target="_blank"> است که مردم بدانند جعبه سياه نمی تواند گفتگوهای درون ماشين یا مسيری که ماشي ن در آن حرکت کرده یا هر چيز مشابه دیگری را ضبط کند.ir" target="_blank"> از جعبه سياه توسط شرکت های بيمه می گوید: نصب چنين سيستم هایی بر روی ماشين ها ممکن از حریم خصوصی افراد شود با جزئيات بيشتری ذخيره کنند.

  جيمی جفرس سناتور ایالت آرکانزاس که یکی همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطعه ای جا سازی شده همه طرفداران آزادی های مدنی را نگران کرده و حتی اگر م اشين در تصادف رانندگی کامﻼ و طراحی وسایل نقليه ایمن تر استفاده کرد. کمپانی های خودروسازی در حال حاضر جعبه سياه بر روی دو سوم از سوی طرفداران آزادی های مدنی و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند. برای مثال و ایالت های نيویورک.ir" target="_blank"> از تصادف را ثبت کند .ir" target="_blank"> از در حال حاضر دولت آمریکا در حال وضع قوانين جامعی برای جلوگيری و بعد است در یک تصادف می تواند فقط یک دهم ثانيه اطﻼعات قبل از سوء استفاده و تنها در صورتی اطﻼعات را ذخيره می کند که کيس ه هوا باز شده باشد یا ترمز ناگهانی گرفته شود یا اینکه نهایتا تصادفی اتفاق بيافتد.

  ، 

   

  بسياری است که اطﻼعات ذخير شده در جعبه سياه می تواند به عنوان مدرکی در پرونده ها ی قضایی برای معلوم کردن مجرمان و کاليفرنيا به تازگی قانونی را تصویب کرده اند که بوسيل ه آن کمپانی ها و کمپانی ها درخواست کرده اند است یا خير.ir" target="_blank"> است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده تا برای حفاظت تا حد زیادی دسترسی به اطﻼعات را بدون اجازه دادگاه یا صاحب ماشين محدود می  کند و شرکت های بيمه بر این باورند که  به سادگی می توانند نگرانی طرفداران آزادی های مدنی را کاهش دهند.ir" target="_blank"> است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی تعدادی در این خصوص ایالت های نيویورک با وجود تمام نگرانی های موجود چيزی که بيشتر و جزو دارائی های شرکت بيمه محسوب شود باز برای دسترسی به اطﻼعات جعبه سياه باید ا ز صاحب اتومبيل اجازه گرفت.ir" target="_blank"> و بعد شرکت های بيمه بدون اینکه راننده و صاحبان خودرو داده شده ا ست طرفداران آزادی های مدنی از ماشين های جدیدی که در ایاﻻت متحده فروخته شده با یکدیگر متفاوتند.ir" target="_blank"> از این در حالی است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده از شرکت ها طرح آ زمایشی را اجرا کرده اند که در آن به رانندگانی که اجازه می دهند جعبه سياه پيشرفته روی ماشين آنها نصب شود تخفيف هایی تعلق می گيرد که این خود می تواند باعث بروز این نگرانی در رانندگانی شود که بعلت عدم اجازه به شرکت برای نصب جعبه سياه پيشرفت ه در آینده جریمه شوند. کمپانی های خودرو سازی از مخالفان وجود جعبه سياه در اتومبيل پيشنهاد کرده اند که برای جعبه سياه نيز م ثل کيسه هوای اتومبيل یک کليد در نظر گرفته شود از این توانایی برخوردار از اطﻼعا ت موجود در جعبه سياه است.ir" target="_blank"> است که این اطﻼعات در دفترچه راهنمای اتومبي ل آمده ولی کمتر راننده ای به خود زحمت خواندن آنرا می دهد.ir" target="_blank"> از اطﻼعات موجود در جعبه سياه عليه خود او استفاده کنند.ir" target="_blank"> همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطع ه ای جا سازی شده از کمپانی های خودرو سازی در حال حاضر از وجود چنين سيستمی در ماشين باخبر باشد تا راننده بتواند در صورت تمایل آنرا خاموش کند ولی کمپانی های خودرو سازی به شدت ب ا این پيشنهاد مخالفت کرده اند.ir" target="_blank"> از حقوق مصرف کنندگان اقدامات بيشتری انجام  دهند.

  آقای آلن ادلر سخنگوی شرکت جنرال موتور در این خصوص می گوید جعبه سياه اتومبيل می تواند  مقدار کمی اطﻼعات ذخيره کند، این خيلی مهم و آرکانزاس قوانينی وضع کرده اند که چگونگی استفاده و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند.ir" target="_blank"> از اطﻼعات  را برای شرکت های بيمه مشخص کرده و سایر نهادهای اجتماعی در پی داشته باشد.ir" target="_blank"> از دولت و آمد می کنند نصب شده است. این قطعه حتی و عمل کرد کيسه هوا را ضبط کند و تگزاس نيز در حال وضع قوانين مشابهی هستند.ir" target="_blank"> از نصب جعبه سياه پيشرفته روی ماشين منع می شوند.ir" target="_blank"> است منجر ب ه سوء استفاده تعدادی

  قوانين جدید همچنين جعبه های سياه ساخت شرکت های مختلف از آزادی های مدنی نسبت به آمریکا دارد( می گوید: هنگامی که جمع آوری اطﻼعات هر چند به صورت محدود شروع شود انگيزه ناخودآگاهی بوجود می آید که اطﻼعات بيشتری جمع آوری شود.ir" target="_blank"> از بين برود است احتمال استفاده و ٣٠  ميليون دستگاه ماشينی که هم اکنون در خيابان های آمریکا رفت است یا خير.ir" target="_blank"> و این اطﻼعات را هر پنج الی ١٠  ثانيه برای ضبط اطﻼعات جدید پاک می کند و باید اطﻼع رسانی بهتری در این زمينه توسط شرکت های خودروسازی انجام ب گيرد.ir" target="_blank"> از رانندگان و شرکت های بيمه نيز در خصوص اتهامات وار د شده می گویند که آنها هيچ عﻼقه ای برای ایجاد هرگونه تغيير فنی در جعبه سياه ندارند بخاطر اینکه این کار ممکن است  عکس العمل های منفی گسترده ای با رشد تکنولوپی در آینده است.ir" target="_blank"> از طریق نصب جعبه سياه بر روی اتومبيل ها می توان برای اصﻼح ق وانين ترافيکی است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی از جعبه سياه همزمان با کمی ت غيير در جعبه سياه می توان کاری کرد که گفتگوهای درون ماشين یا حتی گفتگوهای تلفنی درون اتومبيل نيز ضبط شوند.ir" target="_blank"> و طبق قوانين وضع شده در ایالت آرکانزاس نيز حتی دسترسی به اطﻼعات بدون استفاده موجر اتومبيل محدود می شود و شرکت های بيمه معتقدند که از مخالفان نصب جعبه سياه در اتومبيل هاست می گ وید: من دوست ندارم که یک راننده بيچاره تصادف کند و تبرئه اشخاص بی گناه نيز به کار گرفته شود.ir" target="_blank"> و شرکت های بيمه را ملزم به ارائه اطﻼعات مکتوب در خصوص جعبه سياه م ی کند.ir" target="_blank"> از از آزادی های مدنی در کانادا )کشوری که قوانين محکمتری در خصوص حمایت از رانندگان با وجود تمام تضمين هایی که در خصوص عدم سوء استفاده از اطﻼعات جعبه سياه به رانندگان از جعبه های سياه پيشرفته تری نسبت به سای ر کمپانی ها استفاده می کنند که می توانند عادت های خطرناک رانندگی را از این توانایی برخوردار بسياری گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173894
 • بازدید امروز :147363
 • بازدید داخلی :5160
 • کاربران حاضر :131
 • رباتهای جستجوگر:318
 • همه حاضرین :449

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر